Jaarverslag

VOORWOORD

Het jaar 2021 stond net als het jaar daarvoor in het teken van de maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden. Daardoor zijn slechts zeer beperkt activiteiten van en voor de buurtbewoners mogelijk geweest. Alleen het sociaal maatschappelijk werk van Incluzio, de buitenschoolse opvang van Beste BV en de wekelijkse bloedafname door Viecuri konden meestal plaatsvinden in ons gebouw aan de Ericaweg 6.

Ondanks deze situatie zijn een aantal zaken toch ter hand genomen:

 • De eerste maaltijden van de kookclub Smakelijk Ontmoeten zijn verstrekt in de vorm van voedzame drie gangen menu’s voor een zeer schappelijke prijs. De gasten, eenzame en/of oudere mensen uit Venlo Oost, hebben er zo kort als het helaas was wel dankbaar gebruik van gemaakt. Er is ook een team van vrijwillige maaltijdbereiders gevormd.
 • De bouwkeet op ons terrein in geprepareerd om in gebruik te worden genomen als extra ruimte om bijvoorbeeld wandelvoetballers en leden van de wandelclub na afloop van hun inspanningen. Door toedoen van de lockdowns en de onzekere toekomst op deze locatie zijn geplande voorzieningen zoals elektra en water vooralsnog uitgesteld.
 • We hebben voor eigen rekening, als voorschot op een SAM aanvraag, al een grote plantenbak voor kruiden en aanpassingen in de bestrating gerealiseerd om Take a Break en Smakelijk Ontmoeten van kruiden en groenten te voorzien uit eigen tuin.
 • Er is een flinke uitbreiding van het aantal terrasmeubels. Daarnaast is er een plan voor een nieuw terras bij de bouwkeet zodat bij mooi zomer weer ook een aantal activiteiten in de open lucht kunnen plaatsvinden.
 • Beste BV heeft op het terrein van Taal en Lent grenzend aan de Leutherweg een speelruimte gecreëerd in het kader van een Peuterdagverblijf dat naast de buitenschoolse opvang als extra activiteit opgestart wordt. Daartoe zijn er ook slaapplaatsen ingericht.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de overlast voor de buurt in de avonduren te voorkomen die plaatsvindt op ons parkeerterrein. Daarvoor heeft het bestuur een slagboom laten plaatsen bij de ingang aan de Ericaweg in januari.
 • De werkgroep Noaberzorg Venlo Oost is doorgegaan en heeft veelal digitaal overleg gepleegd over een mogelijk toekomstscenario waarin het gemeenschapshuis een sleutelrol krijgt in het realiseren van een netwerk van buurtbewoners dat naast de huidige activiteiten ook op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning actief wordt. Er zijn medio 2021 een viertal actiegebieden gedefinieerd.
 • In het kader van de wet WBTR is er een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur bepaald. Tevens is er een Handboek Goed Bestuur vastgesteld.

Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2021 zijn georganiseerd en welke beleidsdoelen er zijn bereikt. De koers gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014 is daarbij voortdurend ons kompas. De ambities zijn gestoeld op de ervaringen van de afgelopen jaren en de wensen die de wijkbewoners in het gebied Venlo-Oost (Op den Berg) hadden. Bij deze ambities is steeds rekening gehouden met het beleid van de gemeente Venlo.

Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2021, bepaald wat wij wel en wat wij niet doen en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN als het bestuur faciliteert?

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

DOELEN

 • primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en informatie en advies;
 • het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren;
 • het faciliteren van activiteiten in het kader van sociale ontplooiing zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering;
 • het opvangen van jeugd tot en met de basisschool leeftijd in samenwerking met de basisscholen;
 • het integraal samenwerken met de gemeente, welzijnsstichtingen, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke om gestelde doelen te bereiken;
 • het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op de Berg;
 • het in belangrijke mate bereiken van deze visie door inzet van vrijwilligers;
 • het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers

Voorzitter Stichting Leutherberg

ORGANISATIE

Stichting Leutherberg bestaat ultimo 2021 uit een uitvoerend bestuur van 3 leden:

 • Geert van Beers (voorzitter)
 • Wim Honig (secretaris)
 • Ray van Uffelen (penningmeester i.o.)

Het toezichthoudend bestuur zijn de leden:

 • Esther van Uffelen – Jacobs
 • Paul Haanen

Bestuursadviseur Jan Leunissen

BELANGHOUDERS

Naast het bestuur zorgde de bestuursadviseur, diverse belanghouders en de vrijwilligers die trekker van een of meer projecten waren ervoor dat de Stichting Leutherberg voor zover mogelijk toch kan terugkijken op een redelijk jaar 2021.

Zonder onze belanghouders zou ons gemeenschapshuis Op den Berg niet bestaan. Wij danken onze partners voor de hulp en het in ons gestelde vertrouwen. Onze partners zijn grofweg onder te verdelen in vrijwilligers en professionals.

Onze gastvrijheid wordt verzorgd door de gastvrouw en de gastheren van KanDoen, dat ons ook in andere zaken goed ondersteund

Daarnaast mochten wij zeer veel ondersteuning krijgen van het wijkoverleg Venlo-Oost, het buurt en bewoners netwerk Venlo-Oost en veel overige vrijwilligers.

Onze professionele partners in 2021 waren:

 • Gemeente Venlo
 • Woningcorporatie Woonwenz
 • Albert Heijn Maagdenberg (sponsoring koffie, thee en dergelijke)
 • Moveoo
 • Incluzio
 • Beste B.V.
 • VieCuri (bloedafname)
 • KanDoen Oost (poetsen en klein onderhoud)
 • Taal en Lent (basisschool)
 • Wijkagenten

Ook werd er samengewerkt met de vrijwilligers van de volgende maatschappelijke instellingen

 • Wijkoverleg Venlo-Oost
 • VOS
 • Jeugdhuis De Maagdenberg
 • SMAV
 • Buurt en bewoners netwerk Venlo-Oost

Zonder al deze partijen en de goede samenwerking daarmee, was het functioneren van ons gemeenschapshuis onmogelijk.

ACTIVITEITEN

Het beleid ten aanzien van activiteiten was ook in 2021 conform onze statuten en luidde als volgt:

 • het bestuur van stichting Leutherberg organiseert alleen die activiteiten die verband houden met het beleid van de gemeente Venlo. Dit zijn: informatie en advies, ontmoeten (o.a. open inloop) en ontplooien.
 • andere dan de bovenstaande activiteiten moeten uit de koker van de wijk/buurt komen en worden door het bestuur gefaciliteerd in kennis, kunde en andere ondersteuning.

BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN

Initiatieven uit de buurt komen en gaan afhankelijk van de tijdgeest en de wensen van buurtbewoners. En zo hoort het ook. Bij geen behoefte valt een initiatief af; bij nieuwe behoefte wordt initiatief geboren en als het maar even kan door het bestuur gefaciliteerd.

In 2021 zijn er de navolgende activiteiten georganiseerd:

Buurtbibliotheek (ontplooien)

Voor buurtbewoners, in het bijzonder die onvoldoende mobiel zijn en/of onvoldoende draagkracht hebben om lid te zijn van de stadsbieb, is er de gelegenheid om gratis boeken te lenen. De boeken worden verzameld door afdrachten van boeken die buurtbewoners in bezit hebben. Van de buurtbieb wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt.

Buurtbus (ontmoeten)

Buurtbewoners die onvoldoende mobiel zijn en/of onvoldoende draagkracht hebben kunnen gebruik maken van de buurtbus. Voor de buurtbus werken Venlo-Noord, Velden en Venlo-Oost samen in de stichting MeiDoon. Regelmatig rijdt de bus voor om een bewoner in de gelegenheid te stellen om ons gemeenschapshuis te bereiken.

Computerclub (ontplooien)

Wie niet mee kan in het digitale tijdperk heeft op de dag van vandaag een uitdaging. Daarom vinden er drie dagdelen per week computercursussen plaats voor met name ouderen. In totaal worden de cursussen door gemiddeld 30 personen per week gevolgd. De lessen worden gegeven door 3 vrijwilligers.

Kinderknutselclub (ontplooien)

Iedere woensdag, als de basisschoolkinderen vrij zijn, opent de Kinderknutselclub haar deuren. Bezig zijn, met elkaar omgaan zijn uitgangspunten. Iedere woensdag nemen zo’n 20 tot 30 kinderen deel onder leiding van 4 á 5 vrijwilligers.

Yogaclub (ontplooien)

Helaas is door gebrek aan belangstelling de Yogaclub niet actief geweest. Maar er is sprake van een mogelijke doorstart in 2022

Kookclub Smakelijk Ontmoeten (ontmoeten)

Wekelijks wordt er door twee vrijwilligers voor ca. 10 personen gekookt. Daarna wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. Koken staat hierbij niet voorop, ontmoeten wel daarom is gekozen voor een drie gangen menu zodat er ruimschoots gelegenheid aan tafel is om elkaar te leren kennen.

Open inloop (ontmoeten)

Iedere dinsdag en vrijdag ontmoeten een aantal seniore wijkbewoners elkaar. Om een praatje te maken, een kaartje te leggen, om te knutselen of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken.

Schildersclub (ontplooien)

Schildersclub Schilderenz is voor wijkbewoners die graag tekenen of schilderen. Ervaring is niet nodig. Er zijn iedere vrijdag 14 personen aanwezig. Er bestaat een wachtlijst.

Informatie en advies WMO (informatie)

Op donderdagochtend kunnen bewoners terecht bij vrijwilligers ondersteund door Incluzio die bewoners de weg wijzen bij vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, geld et cetera.

Wijkoverleg (ontmoeten en informatie)

Sinds jaar en dag werkt het wijkoverleg samen met gemeenschapshuis Op den Berg. Ook in 2021 vonden de plenaire overleggen met partners als gemeente, politie, Incluzio, Stichting Leutherberg en Woonwenz plaats op de Ericaweg 6.

Ook de overleggen over het buurtbudget en de samenlevingsagenda vonden bij ons onderdak.

Oudercontactgroep (ontplooien)

Ouders van kinderen met een opvoedingsuitdaging hebben soms behoefte aan herkenning van hun opvoedingswetenswaardigheden. Daarom is door deze ouders een gespreksgroep gevormd. Inzicht in elkaars werkwijze bij de opvoeding en in het gedrag van elkaars kinderen leidt tot steun, bijleren ten aanzien van de opvoeding en gewoon het gevoel ” dat heb ik dus niet alleen”.

De groep kwam ook in 2021 bij elkaar voor zover dit mogelijk was vanwege de pandemie.

Wandelvoetbal Venlo-Oost (ontmoeten)

Iedere vrijdagochtend komen een tiental wandelvoetballers, voornamelijk uit Venlo-Oost, bij elkaar op het Jeu Sprengers Cruyff court aan de Casinoweg. Op deze morgen wordt de wandelvoetbalsport beoefend. Bewegen en ontmoeten zijn de hoofddoelstellingen.

Om 12.00 uur zetten de voetballers koers naar ons gemeenschapshuis Op den Berg om daar de zogenaamde derde helft gestalte te geven onder het genot van een consumptie.

Wijkspreekuur (informatie)

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen alle wijkbewoners met al hun vragen terecht bij een panel van 10:00 tot 12:00 uur. Hieraan nemen deel: het buurtteam Oost/ Incluzio, het wijkoverleg, de stichting Leutherberg, Woonwenz, de wijkagenten, de Zorggroep en de stadsdeelmanager.

Take a Break (ontmoeten)

Een aantal dames van diverse origine zoals Turkije, Marokko, Syrië maar ook Nederland komen op woensdagochtend bij elkaar om samen te praten, te koken en eten maar vooral om een leuke tijd te hebben al dan niet vergezeld van hun nog niet schoolgaande kinderen.

Inmiddels zijn deze dames ook actief met wandelen en hebben ze plannen om de kruidentuin te verzorgen

Zelfhulpgroep (ontmoeten)

Onder leiding van een professional op maatschappelijk gebied, die dit hier als vrijwilliger doet, komen mensen die er behoefte aan hebben om hun persoonlijke situatie met anderen te delen om zo samen sterker te staan en beter oplossingen te vinden bij elkaar op dinsdagavond.

Poolse Anonieme Alcoholisten (ontmoeten ontplooien)

Enkele Poolse vrijwilligers, opgeleid en ondersteund door de afdeling Polen van de Anonieme Alcoholisten, komen op zondagmiddag in ons huis van de wijk bij elkaar om elkaar te ondersteunen om de fles te laten staan.

PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

Buurtteam Incluzio

Het Buurtteam Venlo – Oost, Venlo – Noord en Het Ven is gehuisvest in ons gemeenschapshuis en heeft daar permanent een eigen kantoor. Daarnaast maken ze gebruik van de zaal voor grotere teambesprekingen en de kleine kantoren op donderdagochtend voor hun open inloop.

KanDoen Venlo Oost

Omdat er in de Vogelhut geen mogelijkheid om vertrouwelijke besprekingen te houden maakt KanDoen als dat nodig is gebruik van ons gebouw.

Viecuri

Elke donderdagochtend kunnen alle bewoners uit Venlo – Oost terecht bij de prikploeg van het ziekenhuis die dan gebruik maken van onze accommodatie

Buitenschoolse Opvang Beste BV

Beste BV huurt het hele jaar een gedeelte van het huis van de wijk dat helemaal is aangepast om basisschoolleerlingen na afloop van de schooldag onder professionele begeleiding op te vangen totdat ze afgehaald worden om thuis de rest van de dag door te brengen. In 2021 is dit uitgebreid met een peuterdagverblijf waartoe de nodige faciliteiten zijn geïnstalleerd.

Samenwerking Taal en Lent

Basisschool en gemeenschapshuis trekken dagelijks veel met elkaar op.

Albert Heijn

Met het AH filiaal Leutherweg is in de loop van de jaren een bijzonder prettige samenwerking ontstaan. Inmiddels vinden er aan de Ericaweg veiligheidstrainingen, BHV-cursussen etc. plaats voor het personeel van deze supermarkt. In ruil daarvoor wordt koffie, thee, suiker en koffiemelk gratis ter beschikking gesteld.

Gemeente Venlo

Elke eerste donderdag van de maand maakt de gemeente Venlo gebruik van de zaal voor het jongerenoverleg Venlo Oost.

PROJECTEN

Ook de diverse projecten in de wijk maken daar waar mogelijk gebruik. Dat zijn onder andere werkgroep plan Manresa, werkgroep Leutherhook, stuurgroep samenlevingsagenda en zwerfafval Oost.

AD HOC ACTIVITEITEN

Wijkbewoners en (maatschappelijke) instanties huren soms en als het rooster dit toelaat ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Buurtbemiddeling
 • Bereiden maaltijd bij het Suikerfeest
 • Woonwenz buurtvoorlichting
 • Stemlokaal bij verkiezingen

EXPLOITATIE EN KERNCIJFERS

Het financiële beleid is erop gericht om te zorgen voor een goed weerstandsvermogen. Een weerstandsvermogen in de orde van grootte van 1 jaaromzet. Dat is inmiddels bereikt. Wanneer dit weerstandsvermogen aanzienlijk wordt overschreden, wordt er geld ingezet om gebruikers (nog) beter te faciliteren. Met name wordt dit dan ingezet voor extra laagdrempelige buurtgerichte activiteiten. Is dit niet nodig, dan wordt er nagedacht om tijdelijk minder gebruik te maken van maatschappelijk middelen. Wordt het weerstandsvermogen onderschreden, dan wordt bezien hoe we dit euvel kunnen herstellen.

BALANS 2021

ActivaPassiva
Saldo lopende Rekening€ 43.801,50SAM Fonds€ 40.433,43
Saldo Spaarrekening€ 37.558,42  
Contante gelden€ 63,00Reserve SLB€ 47.889,49
Vorderingen€ 6.900,00  
    
Totaal€ 88.322,92Totaal€ 88.322,92

Opmerkingen:

                                     Saldo Vermogen per 31.12.2020                                   € 48.017,84

                                     Saldo Vermogen per 31.12.2021                                   € 47.889,49

                                                     Verlies 2021 tov 2020                                    €    128,35

                                              Dit is conform verwachting

– – – – – – – – – –