Jaarverslag

VOORWOORD

In het jaar 2020 speelde maar één ding de hoofdrol de maatregelen om de Corona pandemie te bestrijden. Daardoor zijn in het overgrote deel van het jaar alle activiteiten van en voor de buurtbewoners stilgelegd. Slechts het sociaal maatschappelijk werk van Incluzio, de buitenschoolse opvang van Beste BV en de wekelijkse bloedafname door VieCuri vonden veelal doorgang in ons gebouw aan de Ericaweg 6.

Ondanks deze situatie zijn een aantal zaken toch ter hand genomen:

 • Het aanpassen van de keuken ten behoeve van de kookclub Smakelijk Ontmoeten, die, zodra dat weer kan, eenvoudige en voedzame drie gangen menu’s voor een zeer schappelijke prijs verzorgd voor eenzame en/of oudere mensen in Venlo Oost, die daar gebruik van willen maken. Daartoe is met financiële ondersteuning van de gemeente Venlo, Woonwenz en het wijkoverleg Venlo Oost keukenapparatuur aangeschaft en geïnstalleerd, een nieuwe vloerbedekking in de grote zaal gelegd, die voldoet aan de HACCP eisen, door een team van vrijwilligers en kook – en eetgerei aangeschaft om grote groepen mensen te kunnen bedienen.
 • De bouwkeet op ons terrein in geprepareerd om in gebruik te worden genomen als extra ruimte om bijvoorbeeld wandelvoetballers en leden van de wandelclub na afloop van hun inspanningen bij te laten komen onder het genot van een kopje koffie of thee. Er zijn nog enkele voorzieningen te doen maar ook daar heeft Corona dwars gezeten.
 • Er zijn plannen uitgewerkt om in de achtertuin groenten en kruiden te kweken ten behoeve van de hierboven vermelde kookclub
 • Er komt een flinke uitbreiding van het aantal terrasmeubels en een nieuw terras bij de bouwkeet, zodat bij mooi zomer weer ook een aantal activiteiten in de open lucht kunnen plaatsvinden.
 • Beste BV heeft op het terrein van Taal en Lent grenzend aan de Leutherweg een speelruimte gecreëerd in het kader van een Peuterdagverblijf, dat naast de buitenschoolse opvang als extra activiteit opgestart wordt. Daartoe zijn er ook slaapplaatsen ingericht.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de overlast voor de buurt in de avonduren te voorkomen die plaatsvindt op ons parkeerterrein. Daarvoor heeft het bestuur een aannemer opdracht gegeven een slagboom te plaatsen bij de ingang aan de Ericaweg.
 • De werkgroep Naoberzorg Venlo Oost is doorgegaan en heeft veelal digitaal overleg gepleegd over een mogelijk toekomstscenario, waarin het gemeenschapshuis een sleutelrol krijgt in het realiseren van een netwerk van buurtbewoners dat naast de huidige activiteiten ook op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning actief wordt

Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2020 werden georganiseerd en welke beleidsdoelen er werden bereikt. De koers, gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014, was daarbij voortdurend ons kompas. De ambities waren gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 5 jaren en de wensen die de wijkbewoners van het gebied Venlo-Oost (Op d’n Berg) hadden. Bij deze ambities werd steeds rekening gehouden met het vigerende beleid van de gemeente Venlo.

Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2020, bepaald wat wij wel en wat wij niet doen en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo-Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale stijging en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WAT KUNT U ERVOOR TERUGDOEN staat.

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te ontwikkelen en te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo-Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

DOELEN

 • primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en informatie en advies;
 • het stimuleren van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren;
 • het stimuleren van activiteiten in het kader van sociale stijging zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering;
 • het opvangen van jeugd tot en met basisschool niveau in samenwerking met de basisschool;
 • het integraal samenwerken met de gemeente, welzijnsstichtingen, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke om gestelde doelen te bereiken;
 • het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op de Berg;
 • het in belangrijke mate bereiken van de visie door inzet van vrijwilligers;
 • het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers
Voorzitter Stichting Leutherberg

ORGANISATIE

Stichting Leutherberg bestaat uit een bestuur van 5 leden.

Per ultimo 2020 werden de bestuurstaken uitgevoerd door:

 • Geert van Beers (voorzitter)
 • Wim Honig (secretaris)
 • Ray van Uffelen (penningmeester i.o.)
 • Esther van Uffelen (contactpersoon gebruikers)
 • Paul Haanen (algemeen bestuurslid)

Bestuursadviseur en waarnemend penningmeester a.i. Jan Leunissen

BELANGHOUDERS

Naast het bestuur zorgde een bestuursadviseur, diverse belanghouders en de vrijwilligers, die trekker van een of meer projecten waren, ervoor dat de Stichting Leutherberg goed aan de wind kon zeilen.

Zonder onze belanghouders zou ons gemeenschapshuis Op d’n Berg niet bestaan. Wij danken onze partners voor de hulp en het in ons gestelde vertrouwen. Onze partners zijn grofweg onder te verdelen in vrijwilligers en professionals.

Over vrijwilligers leest u meer in het betreffende hoofdstuk.

De professionele externe partijen die met raad en daad het bestuur terzijde stonden waren: Assist jeugdwerk, Wel.kom, Synthese, Woonwenz, Incluzio en last but not least de gemeente Venlo.

Het dagelijkse beheer wordt verzorgd door medewerkers van KanDoen, waarmee ook in andere zaken goed mee wordt samengewerkt.

Daarnaast mochten wij zeer veel ondersteuning krijgen van het wijkoverleg Venlo-Oost, het buurt en bewoners netwerk Venlo-Oost en veel overige vrijwilligers.

Onze professionele partners in 2020 waren:

 • Gemeente Venlo
 • Woningcorporatie Woonwenz
 • Albert Heijn Maagdenberg (sponsoring koffie, thee en dergelijke)
 • Buurtteam Oost (Assist, Wel.kom, Synthese)
 • Incluzio
 • Beste B.V.
 • VieCuri (bloedafname)
 • KanDoen Oost (poetsen en klein onderhoud)
 • Taal en Lent (basisschool)
 • Het laatste bedrijf

Ook werd er samengewerkt met de vrijwilligers van de volgende maatschappelijke instellingen

 • Wijkoverleg Venlo-Oost
 • VOS
 • Het laatste bedrijf
 • Jeugdhuis De Maagdenberg
 • SMAV
 • Buurt en bewoners netwerk Venlo-Oost

Zonder al deze partijen en de goede samenwerking daarmee, was het functioneren van ons gemeenschapshuis onmogelijk.

ACTIVITEITEN

Het beleid ten aanzien van activiteiten was ook in 2020 conform onze statuten en luidde als volgt:

 • het bestuur van stichting Leutherberg organiseert alleen die activiteiten die verband houden met het beleid van de gemeente Venlo. Dit zijn: informatie en advies, ontmoeten (open inloop) en ontplooien.
 • andere dan de bovenstaande activiteiten moeten uit de koker van de wijk/buurt komen en worden door het bestuur gefaciliteerd in kennis, kunde en andere ondersteuning.

BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN

Initiatieven uit de buurt komen en gaan afhankelijk van de tijdgeest en de wensen van buurtbewoners. En zo hoort het ook. Bij geen behoefte valt een initiatief af; bij nieuwe behoefte wordt initiatief geboren en als het maar even kan door het bestuur gefaciliteerd.

In 2020 zijn er de navolgende activiteiten georganiseerd:

Buurtbibliotheek (ontplooien)

Voor buurtbewoners, in het bijzonder die onvoldoende mobiel zijn en/of onvoldoende draagkracht hebben om lid te zijn van de stadsbieb, is er de gelegenheid om gratis boeken te lenen. De boeken worden verzameld door afdrachten van boeken die buurtbewoners in bezit hebben. Van de buurtbieb wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt.

Buurtbus (ontmoeten)

Buurtbewoners die onvoldoende mobiel zijn en/of onvoldoende draagkracht hebben kunnen gebruik maken van de buurtbus. Voor de buurtbus werken Venlo-Noord, Velden en Venlo-Oost samen in de stichting MeiDoon. Regelmatig rijdt de bus voor om een bewoner in de gelegenheid te stellen om ons gemeenschapshuis te bereiken.

Computerclub (ontplooien)

Wie niet mee kan in het digitale tijdperk heeft op de dag van vandaag een uitdaging. Daarom vinden er drie dagdelen per week computercursussen plaats voor met name ouderen. In totaal worden de cursussen door gemiddeld 30 personen per week gevolgd. De lessen worden gegeven door 3 vrijwilligers.

Kinderknutselclub (ontplooien)

Iedere woensdag, als de basisschoolkinderen vrij zijn, opent de Kinderknutselclub haar deuren. Bezig zijn, met elkaar omgaan zijn uitgangspunten. Iedere woensdag nemen zo’n 20 tot 30 kinderen deel onder leiding van 4 á 5 vrijwilligers.

Kookclub (ontmoeten)

Twee wekelijks wordt er door een groep variërend tussen 6 en 10 personen gekookt. Daarna wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. Koken staat hierbij niet voorop, ontmoeten wel. Helaas is deze kookclub beëindigd vanwege privéomstandigheden van de leidster. Inmiddels is er een doorstart gemaakt en zullen een groter aantal personen gaan koken voor mensen in de wijk die eenzaam zijn en niet veel te besteden hebben. De keuken wordt aangepast om aan de hygiënische eisen te kunnen voldoen en ook om genoeg capaciteit te hebben voor de schaalvergroting.

Open inloop (ontmoeten)

Iedere dinsdag en vrijdag ontmoeten tussen de 10 en 20 wijkbewoners elkaar. Om een praatje te maken, een kaartje te leggen, om te knutselen of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken.

Schilderclub (ontplooien)

Schilderclub Schilderenz is voor wijkbewoners die graag tekenen of schilderen. Ervaring is niet nodig. Er zijn iedere vrijdag 14 personen aanwezig. Er bestaat een wachtlijst.

Wijkoverleg

Sinds jaar en dag werkt het wijkoverleg samen met gemeenschapshuis Op den Berg. In 2020 vonden de plenaire overleggen met partners als gemeente, politie, Buurtteam en Woonwenz plaats op de Ericaweg 6.

Ook de overleggen over het wijkontwikkelingsplan (WOP) vonden bij ons onderdak.

Oudercontactgroep

Ouders van kinderen met een opvoedingsuitdaging hebben soms behoefte aan herkenning van hun opvoedingswetenswaardigheden. Daarom is door deze ouders een gespreksgroep gevormd. Inzicht in elkaars werkwijze bij de opvoeding en in het gedrag van elkaars kinderen leidt tot steun, bijleren ten aanzien van de opvoeding en gewoon het gevoel ” dat heb ik dus niet alleen”.

Wandelvoetbal Venlo-Oost

Iedere vrijdagochtend komen een tiental wandelvoetballers, voornamelijk uit Venlo-Oost, bij elkaar op het Jeu Sprengers Cruyff court aan de Casinoweg. Op deze morgen wordt de wandelvoetbalsport beoefend. Bewegen en ontmoeten zijn de hoofddoelstellingen.

Om 12.00 uur zetten de voetballers koers naar ons gemeenschapshuis Op den Berg om daar de zogenaamde derde helft gestalte te geven onder het genot van een consumptie.

Wijkspreekuur

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen alle wijkbewoners met al hun vragen terecht bij een panel van 10:00 tot 12:00 uur. Hieraan nemen deel: het buurtteam Oost, het wijkoverleg, de stichting Leutherberg, Woonwens, de wijkagente, de Zorggroep en de stadsdeelmanager.

PROFFESIONELE ACTIVITEITEN

Buurtteam

Het Buurtteam Venlo-Oost, Venlo-Noord en Het Ven is gehuisvest in ons gemeenschapshuis en heeft daar permanent een eigen kantoor

Sociaal wijkteam

Het sociaal wijk komt op de “even” donderdagen ’s ochtends voor hun overleg naar de Ericaweg

VieCuri

Elke donderdagochtend kunnen alle bewoners uit Venlo-Oost terecht bij de prikploeg van het ziekenhuis die dan gebruik maken van onze accommodatie

Buitenschoolse Opvang Beste BV

Beste BV huurt het hele jaar een gedeelte van het huis van de wijk dat helemaal is aangepast om basisschoolleerlingen na afloop van de schooldag onder professionele begeleiding op te vangen totdat ze afgehaald worden om thuis de rest van de dag door te brengen. In 2021 zal dit uitgebreid worden met peuterdagverblijf waartoe de nodige faciliteiten zijn geïnstalleerd.

Samenwerking TaalenLent

Basisschool en gemeenschapshuis trekken dagelijks veel met elkaar op. Uiteraard is dat na het vervallen van het MFA op een lager pitje komen te staan, maar de samenwerking duurt voort op andere gebieden.

NAH

Synthese verzorgt op een aantal donderdagen een cursus voor mantelzorgers die personen helpen met een niet aangeboren hersenafwijking(NAH)

Albert Heijn

Met het AH filiaal Leutherweg is in de loop van de jaren een bijzonder prettige samenwerking ontstaan. Inmiddels vinden er aan de Ericaweg veiligheidstrainingen, BHV-cursussen etc plaats voor het personeel van deze supermarkt. In ruil daarvoor wordt koffie, thee, suiker en koffiemelkpoeder gratis ter beschikking gesteld. Ook kunnen wij rekenen op een zeer coulante gang van zaken als wij in de kersttijd de vrijwilligers die als kartrekker essentieel zijn willen bedanken via een kerstpakket bestaande uit standaard levensmiddelen.

PROJECTEN

Ook de diverse projecten in de wijk maken daar waar mogelijk gebruik. Dat zijn onder andere , werkgroep plan Manresa, werkgroep Leutherhook, stuurgroep WOP en zwerfafval Oost.

AD HOC ACTIVITEITEN

Wijkbewoners en (maatschappelijke) instanties huren soms en als het rooster dit toelaat ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Buurtbemiddeling
 • Bereiden maaltijd bij het suikerfeest
 • Woonwenz buurtvoorlichting
 • PvdA vergadering afdeling Venlo-Oost
 • Stemlokaal bij verkiezingen

EXPLOITATIE EN KERNCIJFERS

Het financiële beleid is er op gericht om te zorgen voor een goed weerstandsvermogen. Een weerstandsvermogen in de orde van grootte van 1 jaaromzet. Dat is inmiddels bereikt. Wanneer dit weerstandsvermogen aanzienlijk wordt overschreden, wordt er geld ingezet om gebruikers (nog) beter te faciliteren. Met name wordt dit dan ingezet voor extra laagdrempelige buurtgerichte activiteiten. Is dit niet nodig, dan wordt er nagedacht om tijdelijk minder gebruik te maken van maatschappelijk middelen. Wordt het weerstandsvermogen onderschreden, dan wordt bezien hoe we dit euvel kunnen herstellen.

BALANS 2020

Activa Passiva
Saldo lopende rekening27.845,58SAM fonds14.574,18
Saldo spaarrekening37.554,66Slagboom3.025,00
Contante gelden63,00vermogen per 31.12.202048.017,84
 Vrijwilligersfonds153,78 
  
Totaal€ 65.617,02Totaal€ 65.617,02
Opmerkingen:
                                      Saldo Vermogen per 31.12.2019                                   € 49.146,96
                                     Saldo Vermogen per 31.12.2020                                   € 48.017,84
                                                      Verlies 2020 tov 2019                                    €  1.129,12
                                               Dit is conform verwachting

– – – – – – – – – –